cutlure công ty

1, hệ thống doanh nghiệp ý tưởng văn hóa
     (1) Nhiệm vụ của công ty
         Thực hiện tốt công việc trong doanh nghiệp, trở về xã hội
     (2) tầm nhìn của công ty
         Trở thành một nhà sản xuất hạng nhất của contactor, để trở thành nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, trở thành một doanh nghiệp tôn trọng.
     (3) các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
         theo đuổi liên tục, tiến bộ không ngừng, và cố gắng làm tốt nhất.
         1, khái niệm tài năng: để cho các lý tưởng, sự phát triển đội ngũ nhân viên vui chơi và tiếp tục tăng trưởng, sự hình thành của nengshangnengxia với bầu không khí, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi nhân viên.
         2, chất lượng của quan điểm: không có chất lượng, có số
         3, lợi nhuận xem: việc theo đuổi phát triển bền vững của doanh nghiệp, để duy trì một lợi nhuận hợp lý.
     (4) tinh thần doanh nghiệp
         Liêm và thực dụng sức sống khoa học
     triết lý kinh doanh (5)
         Hãy để khách hàng nhận được giá trị để nhân viên có thể phát triển thành trách nhiệm xã hội để duy trì sự hài hòa với môi trường.
2, 213 ý nghĩa
     Hai điều ước - kinh doanh tốt, sản phẩm tốt
     Một tinh thần - Tập trung
     Ba căn cứ: đổi mới, tài năng, văn hóa

Tổng thống Speech

Mục đích của doanh nghiệp là phát triển ngành công nghiệp quốc gia và để tiếp tục tinh thần dân tộc.
Tinh thần doanh nghiệp: phát triển. Đổi mới. Sự cống hiến. Chính trực.
Chính sách chất lượng: chính xác và đáng tin cậy. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Triết lý kinh doanh: khách hàng là trong trái tim tôi.
Ý tưởng quản lý: nhân bản khoa học. Quản lý để tạo ra chất lượng hạng nhất.
Khái niệm phát triển: chất lượng của sự sống còn. Cho sự phát triển của khoa học và công nghệ.


WhatsApp Online Chat !